• ξύδι
  • ξεκάσόλητην επιφάνεια με ξύδι αφήστετο 3-4 ωρες και τρίφτετο με μια βούρτσα

Related posts: